Oferta pracy na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego z dnia 2020-08-03

Numer konkursu 01/2020
Departament Dział Administracyjno-Gospodarczy
Data 2020-08-03
Termin składania ofert 2020-08-14
Stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Nabór na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim

 

Ogłoszenie

Dyrektor Pływalni Miejskiej „Wodnik” ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 3 B, 17-100 Bielsk Podlaski

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe (kierunek administracja, ekonomia, zarządzanie),
 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 2. umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 3. znajomość zagadnień z dziedziny kadr i płac (dodatkowe szkolenia/kursy),
 4. doświadczenie zawodowe w jednostce samorządowej.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. prowadzenie spraw kancelaryjnych tj. kierowanie obiegiem dokumentów,
 2. zaopatrzenie i gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, materiałami biurowymi ,itp.,
 3. zaopatrzenie i gospodarka środkami chemicznymi,
 4. wyposażenie w odzież ochronną i sprzęt do pracy służb porządkowych, ratowników i służb technicznych,
 5. nadzór nad sprawnym działaniem służb porządkowych, ratowniczych, dozoru mienia,
 6. prowadzenie spraw związanych z dodatkową działalnością Pływalni,
 7. prowadzenie spraw kadrowych,
 8. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
 9. prowadzenie archiwum Pływalni,
 10. kontrola nad aktualizacją okresowych badań lekarskich,
 11. prowadzenie spraw BHP i Ppoż
 12. ewidencja skarg, wniosków i listów oraz nadzór nad terminowym ich załatwianiem,
 13. prowadzenie rejestru uchwał Rady Miasta oraz wszelkich zarządzeń i aktów prawnych dotyczących Pływalni,
 14. organizacyjne przygotowanie zebrań pracowniczych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku

 

Budynek piętrowy z windą. Miejsce/pomieszczenie wykonywania pracy – parter. Narzędzia pracy – komputer, sprzęt biurowy.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys (CV),
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 5. kserokopie świadectw pracy lub w przypadku trwającego zatrudnienia, zaświadczenie od pracodawcy z potwierdzeniem okresu zatrudnienia,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 9. dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Dyrektora Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim, zawartych w złożonych dokumentach, wykraczających poza wymagane dane określone w ogłoszeniu o naborze np.: w zakresie zdjęcia jeśli zostało zamieszczone w ww. dokumentach dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.08.2020 roku w zaklejonej kopercie na adres:

Pływalnia Miejska Wodnik

 1. Kazimierzowska 3B

17-100 Bielsk Podlaski

 

w biurze lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim” .

W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego doręczenia dokumentów decyduje data wpływu do Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim.

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP – Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, w wymiarze pełnego etatu, z wynagrodzeniem zgodnym z regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim. Dokumenty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do naboru mogą być odebrane osobiście w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru. W przypadku nieodebrania we wskazanym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. 85 731 99 65

 

Bielsk Podlaski, dnia 03.08.2020r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach do naboru na stanowiska urzędnicze w Pływalni Miejskiej Wodnik jest Dyrektor Pływalni Miejskiej Wodnik, ul. Kazimierzowska 3B, 17-100 Bielsk Podlaski;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - Pływalnia Miejska Wodnik Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 3B, e-mail: wodnikbp@o2.pl, tel. 85 731 99 65;
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu niezbędnym do realizacji procesu naboru oraz podjęcia działań w celu zawarcia umowy o pracę;
 4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przedłożonych dokumentach będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych art. 4, 11, 13, Kodeksu pracy art. 22¹ § 1 oraz na podstawie zgody (w przypadku jej wyrażenia);
 5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 7. Pozyskane dane związane z naborem będą przechowywane przez okres 5 lat w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę. W przypadku gdy nie dojdzie do zatrudnienia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres naboru - wskazany w pkt. IX ogłoszenia o naborze. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą być Pani/Panu zwrócone lub zostaną zniszczone;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania. Posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze wynika z przepisów prawa określonych w pkt. 4, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych wynikających z przepisów skutkuje brakiem możliwości udziału w naborze;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Bielsk Podlaski, dnia 03.08.2020r.

Metryka strony

Udostępniający: Pływalnia Miejska WODNIK w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Bartoszuk

Data wytworzenia: 2020-08-03

Wprowadzający: Adam Ostrożański

Modyfikujący: Adam Ostrożański

Data modyfikacji: 2020-08-25

Opublikował: Adam Ostrożański

Data publikacji: 2020-08-05